Statut

STATUT

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

„GEDANENSIS” GDAŃSK

 

Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 roku nr 127, poz. 857 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2001 roku, nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
i ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( t. j. Dz.U. z 2010 roku nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) działa Uczniowski Klub Sportowy „Gedanensis” Gdańsk.

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

 

§ 1

Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie niniejszego statutu, zwane w dalszej części statutu „Klubem”, przyjmuje nazwę UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „GEDANENSIS” GDAŃSK.

 

§ 2

Siedzibą Klubu jest miasto Gdańsk.

 

§ 3

Zarząd Klubu decyduje w drodze uchwały o miejscu, w którym realizowane będą zadania statutowe oraz o adresie właściwym do przesyłania korespondencji.

 

§ 4

Klub działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności miasta Gdańska.

 

§ 5

Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ustawy
o sporcie oraz spełnia kryteria organizacji pożytku publicznego
w myśl art. 3 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt. 17 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

§ 6

Klub jest osobą prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej
przez prezydenta miasta.

 

§ 7

Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków, stowarzyszeń i związków sportowych.

 

§ 8

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 9

 1. 1.     Klub prowadzi działalność odpłatną na potrzeby realizowania zadań pożytku publicznego.
 2. 2.     Prowadzona działalność odpłatna jest zajęciem dodatkowym w stosunku
  do realizowanych zadań.
 3. 3.     Cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczony jest
  na realizacje zadań pożytku publicznego.

 

Rozdział II. Cele Klubu oraz ich realizacja.

 

§ 10

Celem Klubu jest:

1/ rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej,

2/ kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,

3/  rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań kulturą fizyczną,

4/  integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich
na terenie swego działania,

5/ organizowanie wypoczynku o charakterze rekreacyjno-sportowym dla dzieci
i młodzieży.

 

§ 11

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

1/ wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,

2/ organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych,

3/ organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

4/ uczestnictwo i organizację ogólnodostępnych imprez sportowych,

5/ prowadzenie pracy wychowawczej wśród członków Klubu,

6/ organizowanie obozów rekreacyjno-sportowych oraz  szkoleniowych

 

§ 12

Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:

1/ kierownictwem, radami szkoły i samorządem uczniowskim,

2/ organami rządowymi i samorządowymi,

3/ innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń,

4/ osobami prawnymi i fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,

5/ osobami fizycznymi.

 

§ 13

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:

1/ społecznej pracy swoich członków i działaczy,

2/ pracy wolontariuszy, w tym również wolontariatu członków Klubu,

3/ pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów i działaczy,

4/ bazie sportowo – rekreacyjnej szkoły oraz jednostek komunalnych,

5/ dotacjach z jednostek rządowych i samorządowych,

6/ darowiznach.

 

Rozdział III. Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

 

§ 14

Członkowie Klubu dzielą się na:

1/ zwyczajnych,

2/ honorowi

3/ wspierających.

 

§ 15

Członkowie zwyczajni

 

 1. 1.     Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację członkowską, uiści wpisowe i zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu.
 2. 2.     Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia wykonują prawa członkowskie poprzez swoich ustawowych przedstawicieli.
 3. 3.     Członkowie zwyczajni mają prawo:

   a) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym
oraz wybierać i być wybieranym do władz Klubu,

   b) korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu

   c) korzystać z ulg i ułatwień przyznawanych przez Klub

   d) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Klubu.

 1. 4.     Obowiązkiem członków zwyczajnych jest regularne opłacanie składki członkowskiej.
 2. 5.     W przypadku uchylania się od obowiązku określonego w pkt. 4 zarząd Klubu może zadecydować o zawieszeniu w części lub całości praw członkowskich.

 

 

§ 16

Członkowie honorowi

 

1. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Klubu.

2. Członkom honorowym nie przysługuje głos stanowiący oraz czynne i bierne prawo wyborcze.

3. Członek honorowy posiada odpowiednio takie same prawa i obowiązki
jak członek zwyczajny z pominięciem obowiązku z §15 ust. 4.

 

§ 17

Członkowie wspierający

 

1. Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne posiadające zdolność
do czynności prawnych lub osoby prawne, które pragną uczestniczyć
w działalności Klubu i przyczyniać się do jego rozwoju.

2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Klubu.

3. Członkowie wspierający mają prawo do:

   a) uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnym

      Zebraniu Klubu,

   b) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,

   c) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 18

1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:

     a/ troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,

     b/ brać czynny udział w działalności Klubu – w tym w uczestniczeniu
w Walnych Zebraniach Klubu,

     c/ przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu,

     d) dbać o doskonalenie poziomu kulturalnego, etycznego i sportowego.

 

 

§ 19

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

     a/ śmierci członka,

     b/ wystąpienia z Klubu,

     c/ skreślenia z listy członków,

     d/ rozwiązania Klubu.

2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:

    a/ nie spełnia wymagań statutowych,

    b/ w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,

    c/ działa na szkodę klubu,

    d/ nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres pół roku,

    e/ zalega z płatnością składek przez okres pół roku i mimo pisemnego wezwania świadczenia tego nie spełnia.

3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

Rozdział IV. Nagrody i wyróżnienia.

 

§ 20

Członkom Klubu za wzorowe wykonywanie zadań, obowiązków, aktywność
na polu krzewienia kultury fizycznej i zdrowotnej oraz za osiągnięcia sportowe
i wychowawcze przyznawane mogą być następujące nagrody i wyróżnienia:

1/pochwały ustne lub pisemne,
2/ nagrody,

3/ dyplomy.

 

Rozdział V. Postępowanie dyscyplinarne.

 

§ 21

1. W razie naruszenia postanowień statutu, regulaminów bądź uchwał i zarządzeń władz, członek Klubu może zostać ukarany przez Zarząd Klubu:

    a/ upomnieniem ustnym bądź pisemnym,

    b/ naganą,

    c/ zawieszeniem w prawach członka na okres do dwunastu miesięcy,

    d/ pozbawieniem praw członkowskich i wykluczeniem z Klubu,

    e) dyskwalifikacją w prawach zawodnika na okres do dwunastu

        miesięcy.

2. Organem dyscyplinarnym Klubu pierwszej instancji jest Zarząd Klubu,
a organem odwoławczym Walne Zebranie Klubu. Do trybu odwoławczego stosuje się odpowiednio regulację zawartą w § 19 ust. 3.

 

Rozdział VI. Władze Klubu oraz ich organizacja.

 

§ 22

1. Władzami Klubu są:

     a/ Walne Zebranie Klubu,

     b/ Zarząd,

     c/ Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata,

3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne

     Zebranie Klubu w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

 

§ 23

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

     1/ uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

     2/ rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
za okres objęty sprawozdaniem,

     3/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

     4/ rozpatrywanie odwołań od uchwał w wypadku przewidzianym w § 19 ust. 3,

     5/ dokonywanie zmian w statucie Klubu,

     6/ określanie wysokości składki członkowskiej, wpisowego oraz trybu ich uiszczania,

     7/ uchwalenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

     8/ decydowanie o rozwiązaniu się Klubu,

     9/ rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

 

§ 24

1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd jeden raz w roku.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd jeden raz na cztery lata, przed upływem kadencji.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd:

     a/ z własnej inicjatywy,

     b/ na wniosek Komisji Rewizyjnej,

     c/ na wniosek 30% liczby członków Klubu.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu obraduje wyłącznie nad sprawami,
dla których zostało zwołane. W uzasadnionych przypadkach porządek obrad

     Nadzwyczajnego Walnego Zebrania może zostać zmieniony.

5. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania, o którym mowa
w ust. 1 lub 2, w ciągu 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. b i c, Walne Zebranie Klubu może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

6. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.

7. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Klubu zmieniony lub rozszerzony.

8. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział:

    a) z głosem decydującym – członkowie zwyczajni i członkowie Zarządu mijającej kadencji,

    b) z głosem doradczym – członkowie honorowi, członkowie wspierający, przedstawiciele organizacji wspierających działalność Klubu oraz osoby zaproszone.

 

§ 25

1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne:

     a/ w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania,

     b/ w drugim terminie – bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

2. Uchwały w sprawie zmian statutu i rozwiązania Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 26

1. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust. 2 oraz § 32 ust.3, uchwały

     Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.

2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Klubu zostają podjęte,
jeżeli opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków uprawnionych
do głosowania.

3. Z zastrzeżeniem § 22 ust. 3 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.

 

§ 27

1. Zarząd Klubu składa się z 5 – 10 członków, w tym z Prezesa, trzech Wiceprezesów.

2. O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie Klubu.

3. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków

     Klubu, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie,
z ograniczeniem zawartym w art. 3 ust. 2 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

 1. 4.     Członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. 5.     Członek zarządu podpisuje stosownie do pkt. 4 oświadczenie o niekaralności.

        

§ 28

1. Do kompetencji Zarządu należy:

     a/ kierowanie bieżącą działalnością Klubu,

     b/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

     c/ przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,

     d/ uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

     e/ powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

     f/ składanie sprawozdań z działalności Klubu,

     g/ zarządzanie majątkiem Klubu,

     h/ reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

     i/ podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,

j/ inne sprawy niezastrzeżone dla pozostałych organów statutowych.

2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu.

3.  Podczas nieobecności prezesa zastępuje go jeden z wiceprezesów wyznaczony przez Zarząd.

 

§ 29

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin działania Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej 5 członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

4. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu i pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.

                                

§ 30

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.

 1. 2.     Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swojego składu

     Przewodniczącego.

3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

a/ będące członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b/ skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,

4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

     a/ przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Klubu,

     b/ przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku
oraz sposobów zarządzania tym majątkiem,

     c/ kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego

         Zebrania Klubu,

     d/ przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,

     e/ wykonywania innych czynności przewidzianych w Statucie.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo:

     a/ składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków
z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarki,

     b/ wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,

     c/ występowania o zwołanie posiedzenia Zarządu.

 1. 6.     Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji
  w tym organie zwrotu kosztów lub wynagrodzenia.

 

§ 31

1. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin Komisji.

2. Uchwały Komisji są podejmowane większością głosów przy obecności

     co najmniej dwóch jej członków.

 

§ 32

1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

     a/ upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym,

     b/ ustania członkostwa w Klubie,

     c/ zrzeczenia się udziału w tych organach,

     d/ odwołania przez Walne Zebranie Klubu.

2. Każdy członek Klubu biorący udział w Walnym Zebraniu może zgłosić wniosek o odwołanie członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium, nawet gdyby ta sprawa nie była umieszczona w porządku obrad.

 

3. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez Walne Zebranie bezwzględną większością głosów i przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,

    

§ 33

1. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało z przyczyn określonych § 32 ust.1 pkt. b,c,d władzom tym przysługuje prawo przyjęcia nowych członków spośród członków Klubu, z zastrzeżeniem, że liczba osób nowo przyjętych nie może przekroczyć 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.

 

§ 34

Dla obsługi administracyjnej Klubu Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.

 

Rozdział VII. Majątek Klubu.

 

§ 35

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.

2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klubu uzyskuje się:

     a/ ze składek członkowskich i wpisowego do Klubu,

     b/ z darowizn, zapisów i spadków,

     c/ z dotacji budżetowych na zadania zlecone Klubowi,

     d/ z majątku Klubu,

     e/ wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej przez Klub

     f/ z innych źródeł.

 

§ 36

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Klub może nabyć prawa i zaciągnąć zobowiązania.

2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch spośród czterech osób wyznaczonych imiennie przez zarząd w drodze uchwały, m.in. Prezesa i Wiceprezesa.

     Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

 1. 3.     Prezes Klubu może bez współdziałania z osobami wymienionymi w ust.2 dokonywać czynności prawnych do wysokości 1000zł.

 

§ 37

Zabrania się Zarządowi:

    1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu
w stosunku do jego członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej
lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli zwanych dalej osobami bliskimi,

    2) przekazywania majątku Klubu na rzecz ich członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracowników i ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

    3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów jak w ust. 1 i 2 lub pracowników i ich osób bliskich na zasadach innych niż dla osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

    4) zakupu towarów lub usług na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy i ich osoby bliskie.

 

Rozdział VIII. Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

 

§ 38

Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu w trybie określonym w § 25 ust. 2 i § 26 ust. 2, jeżeli opowie się
za nimi co najmniej 2/3 członków obecnych przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

 

§ 39

1. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek Klubu.

2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są

     Prezes i Wiceprezesi Zarządu Klubu.

 

Rozdział IX. Przepisy końcowe

 

§40

Interpretacja postanowień statutu należy do Zarządu Klubu.

 

§ 41

 Statut wchodzi w życie z dniem 26 marca 2012r.

 

§ 42

Z dniem wejścia niniejszego statutu wszystkie organy Klubu działają wg zasad
i kompetencji przez niego określonych.

 

§ 43

Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu uchyla się statut obowiązujący dotychczas.