Sprawozdanie finansowe 2017

Uczniowski Klub Sportowy „GEDANENSIS”

Gdańsk 

Sprawozdanie finansowe

za okres

od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017

Sprawozdanie składa się z:

I. Wprowadzenia

II. Informacji dodatkowej

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 1. Nazwa i siedziba, wskazanie właściwego sądu lub organu prowadzącego rejestr.

Uczniowski Klub Sportowy „Gedanensis”, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dworskiej 34,

NIP  9570724509

REGON 191701208

Stowarzyszenie zarejestrowano 31 sierpnia 2012 r.  KRS 0000430795

Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego 31 sierpnia 2012 r.

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 1. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.

Czas działania UKS „Gedanensis” zgodnie ze statutem jest nie ograniczony.

 1. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

 1. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

 1. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Określa się rok obrotowy i okres sprawozdawczy jako rok kalendarzowy.

Sprawozdanie finansowe UKS „Gedanensis”  zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 76 z późniejszymi zmianami) oraz §3 ust 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami prawa handlowego, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. 4 Nr 137 poz. 1539 z późniejszymi zmianami).

UKS prowadzi rachunek kosztów zarówno w układzie rodzajowym (zespół 4) jak i kalkulacyjnym (zespół 5). Koszty w układzie rodzajowym grupowane są na kontach zespołu „4” a następnie przenoszone wg. miejsca powstawania na koszty w zespole „5”. Koszty według miejsca powstawania poniesione w okresie sprawozdawczym rozliczamy w całości   w ciężar kont kosztu własnego sprzedaży.

UKS sporządza bilans i rachunek zysków i strat w wersji uproszczonej i nie prowadzi działalności gospodarczej.

II. Informacja dodatkowa

Nieobjęte bilansem oraz rachunkiem wyników wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności:

 • UKS „Gedanensis” nie posiada środków trwałych i nie prowadzi ewidencji zapasów.
 • Rozrachunki krajowe są wykazywane na dzień bilansowy według kwoty wymagającej zapłaty.
 • UKS nie udzielał pożyczek, poręczeń ani świadczeń o podobnym charakterze.
 • Na majątek Klubu 16 387,46 zł składają się środki pieniężne na rachunku bankowym

i w kasie

 • W 2017 r. w UKS nie było zatrudnionych pracowników na umowę o pracę.
 • W UKS nie występuje pozycja rezerw.
 • W UKS nie występuje pozycja rozliczeń międzyokresowych.
 • Podatek dochodowy – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992r.(Dz. U. z 1993 NR 106 poz. 482 z późniejszymi zmianami) dochody UKS „Gedanensis” wolne są od podatku dochodowego w części przeznaczonej na cele statutowe Klubu.
 • Na przychody z działalności statutowej 34 485,87 zł składają się:

2 125,00 zł              wpłaty składek członkowskich i wpisowe

8 918,00 zł             wpłaty z tytułu 1% podatku

2 820,00 zł wpłaty uczestników na zajęcia szachowe prowadzone przez Klub

10 300,00 zł               wpłaty własne uczestników na turnieje, zawody

4 000,00 zł       dotacja RWB-W/4602/BPS/224/U.W.Bież./1

5 000,00 złdotacja RWB-W/1016/BPS/65/U.W. Bież./17

 • Na koszty realizacji zadań statutowych 34 485,87 zł wykazane na rachunku wyników składają się:

– Koszty bezpośrednio związane z realizacją zadań statutowych — 33 846,94 zł

– Koszty administracyjne – 638,93 zł

w tym:

 • 152,00 zł opłaty bankowe
 • 486,93 zł koszulki klubowe
 • Ujemny wyniki finansowy za 2017 rok w kwocie 1 322,87 zł po zatwierdzeniu sprawozdania zmniejszy w 2018 roku fundusz statutowy, który obecnie wynosi 17 770,33 zł.
 • OPP— rozliczenie wpłat z tytułu 1% podatku, które w 2017 r wpłynęły na rachunek bankowy UKS „Gedanensis”

Przychody z tytułu            – 8 918,00 zł

z tego: 3 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie noclegów oraz wyżywienia podczas wyjazdu szkoleniowego do Cetniewa 27-29.10.2017 (FV 0001358/17)

1 530,00 zł przeznaczono na dofinansowanie noclegów oraz wyżywienia podczas wyjazdu szkoleniowego do Cetniewa 27-29.10.2017 (FV 0001409/17)

486,93 zł przeznaczono na zakup koszulek klubowych

(Faktura 301/07/17)

2 250,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wyjazdu na

Międzynarodowy Festiwal Szachowy im Akbi Rubinsteina Polanica Zdrój 18-27.08.17 (Faktura 1412/1/17)

1 200,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wyjazdu na

Międzynarodowy Festiwal Szachowy im Akbi Rubinsteina Polanica Zdrój 18-27.08.17 (Faktura 50/VIII/2017)

451,07zł przeznaczono na dofinansowanie wyjazdu na Międzynarodowy Memoriał Ludwika Zamenhofa Białystok 27-31.12.2017 (Faktura 386/DS-4/2017)