Sprawozdanie finansowe 2016

Sprawozdanie finansowe

za okres

od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016

Sprawozdanie składa się z:

 

  1. Wprowadzenia
  2. Bilansu
  3. Rachunku wyników
  4. Informacji dodatkowej

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 

1. Nazwa i siedziba, wskazanie właściwego sądu lub organu prowadzącego rejestr.

Uczniowski Klub Sportowy „Gedanensis”,

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dworskiej 34,

NIP  9570724509

REGON 191701208

Stowarzyszenie zarejestrowano 31 sierpnia 2012 r. KRS 0000430795

Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego 31sierpnia 2012 r.

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.

Czas działania UKS „Gedanensis” zgodnie ze statutem jest nie ograniczony.

 

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

 

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

 

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Określa się rok obrotowy i okres sprawozdawczy, jako rok kalendarzowy.

Sprawozdanie finansowe UKS „Gedanensis” zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 76 z późniejszymi zmianami) oraz §3 ust 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2001 r.           w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami prawa handlowego, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. 4 Nr 137 poz. 1539 z późniejszymi zmianami).

UKS prowadzi rachunek kosztów zarówno w układzie rodzajowym (zespół 4) jak                          i kalkulacyjnym (zespół 5). Koszty w układzie rodzajowym grupowane są na kontach zespołu „4” a następnie przenoszone wg. miejsca powstawania na koszty w zespole „5”. Koszty według miejsca powstawania poniesione w okresie sprawozdawczym rozliczamy w całości w ciężar kont kosztu własnego sprzedaży.

UKS sporządza bilans i rachunek zysków i strat w wersji uproszczonej i nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

IV. Informacja dodatkowa

 

Nieobjęte bilansem oraz rachunkiem wyników wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności:

1)    UKS „Gedanensis” nie posiada środków trwałych i nie prowadzi ewidencji   zapasów.

2)    Rozrachunki krajowe są wykazywane na dzień bilansowy według kwoty wymagającej zapłaty.

3)    UKS nie udzielał pożyczek, poręczeń ani świadczeń o podobnym charakterze.

4)      Na majątek Klubu 17 710,33 składają się środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie

5)    W 2016 r w UKS nie było zatrudnionych pracowników na umowę o pracę.

6)    W UKS nie występuje pozycja rezerw.

7)    W UKS nie występuje pozycja rozliczeń międzyokresowych.

8)    Podatek dochodowy – zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992r. (Dz. U. z 1993 NR 106 poz. 482 z późniejszymi zmianami) dochody UKS „Gedanensis” wolne są od podatku dochodowego w części przeznaczonej na cele statutowe Klubu.

 9) Na przychody z działalności statutowej 34 690,70 zł składają się:

1 694,00 zł         wpłaty składek członkowskich i wpisowe

2 892,70 zł         wpłaty z tytułu 1% podatku

     5 940,00 zł         wpłaty uczestników na zajęcia szachowe prowadzone przez Klub

   12 594,00 zł         wpłaty własne uczestników na turnieje, zawody

     7 000,00 zł         dotacja  RWB-W/1388/BPS-RS/100/U.W.Bież./16

     4 500,00 zł         dotacja  RWB-W/4491/BPSiE-RS/280/U.W.Bież./16

     70,00 zł         darowizna

10) Na koszty realizacji zadań statutowych 32 963,54 wykazane na rachunku wyników składają się:

– Koszty bezpośrednio związane z realizacją zadań statutowych – 32 067,31 zł

– Koszty administracyjne –  896,23 zł

w tym:

–     161,00 zł opłaty bankowe

–      30,00 zł opłaty pocztowe

–    705,23 zł koszulki klubowe

 

11) Dodatni finansowy za 2016 rok w kwocie 1 727,16 po zatwierdzeniu sprawozdania powiększy w 2017 roku fundusz statutowy, który obecnie wynosi   16 043,17 zł.

12) OPP – rozliczenie wpłat z tytułu 1% podatku, które w 2016 r wpłynęły na rachunek bankowy UKS „Gedanensis”

Przychody z tytułu 1% – 2 892,70 zł

Z 2015 r na dofinansowanie uczestnictwa w turniejach szachowych w 2016 r.

przesunięto kwotę 2461,70 zł

Ogółem kwota do rozliczenia w 2016 r z tytułu 1% – 5354,40 zł

z tego: 735,00 zł przeznaczono na dofinansowanie noclegów oraz wyżywienia podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Olecko 30.04.- 07.05.2016 (Rachunek 7/sz/2016)

285,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 6 i 7(Jaromir Jagodziński) (Faktura 2016/05/61)

700,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wyjazdu na Międzynarodowy Festiwal Szachowy Memoriał Józefa Kochana (Faktura 15/MP/2016)

 882,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich (Faktura 17/MP/2016)

100,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wyjazdu na Turniej Szachowy w Kowalewie Pomorskim (Konrad Zieliński) (Rachunek

11/Sz/2016)

385,00 zł przeznaczono na dofinansowanie pobytu na turnieju w Polanicy Zdrój 1-28.08.16 (Faktura 39/08/2016)

360,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wpisowego na 52 Międzynarodowy Festiwal Szachowy im Akbi Rubinsteina Polanica Zdrój 19-28.08.16 (Faktura 34/2016/08)

 1 310,00 zł przeznaczono na dofinansowanie pobytu na turnieju w Ostrzycach 21-23.10.2016 r (Faktura 0160/2016)

597,40 zł przeznaczono na dofinansowanie pobytu na turnieju w Cetniewie 03-05.06.2016 r (Faktura 0000343/16).