Sponsoring

Darowizna

Osoby prywatne

Jeżeli nie jesteś przedsiębiorcą rozliczającym się na zasadach podatku liniowego (PIT- 36L) oraz karty podatkowej (PIT-16A) możesz dokonać w roku podatkowymna rzecz UKS Gedanensis Gdańsk.

Limit odliczenia to 6% dochodu. Darowizny można odliczyć, jeżeli jej wysokość jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (wpłata na konto lub przelew), a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem , z którego wynika wartość darowizny.

Pamiętaj! Darowizn gotówkowych – wpłaconych do kasy klubu – nie odliczymy.

Można odliczyć wiele darowizn, również dla różnych podmiotów, byle w limicie. Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT-O. Podać należy: kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres UKS Gedanensis Gdańsk ul. Dworska 34 80-506 Gdańsk NIP: 9570724509 REGON: 191701208. Z racji przeznaczenia darowizny na wybrany cel, dowód wplaty powinien zawierać wskazanie, na jaki cel darowizna ma być przeznaczona.  

Osoby prawne

W myśl ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 ze zm.) od podstawy opodatkowania (dochodu) można odliczyć darowiznę przekazaną na cele pożytku publicznego, która nie przekracza 10% dochodu podatnika.

Rozdział 5 „Podstawa opodatkowania i wysokość podatku”

Art. 18.1. Podstawę opodatkowania z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo z art. 7a ust.1, po odliczeniu:

1) darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnościpożytku publicznegoi o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu , o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.  Przywołany wyżej zapis ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873), czyli art. 4 ustawy stanowi, że:

1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie:

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15) wypoczynku dzieci i młodzieży;

17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

19) turystyki i krajoznawstwa;

przy czym art. 3 przedmiotowej ustawy określa, że:

1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

2. Organizacjami pozarządowymi są:

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumienie ustawy o fianansach publicznych,

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

Należy tu podkreślić, że możliwość odliczenia od dochodu zależy od tego czy dana organizacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 4 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie i nie jest konieczne posiadanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

Jak zrealizować darowiznę?

Konstrukcja przepisów podatkowych umożliwia przedsiębiorcom wspieranie działalności UKS Gedanensis Gdańsk i odliczanie sobie pełnej kwoty darowizny od podstawy opodatkowania firmy. Zatem aby porządek w dokumentacji utrzymać i aby ewentualnej kontroli jasność sprawy zachować przedstawiamy, jak taką darowiznę rozliczyć:

Mierząc siły na zamiary przeznaczacie Państwo 10.000zł. na wsparcie UKS Gedanensis Gdańsk. Sprawdzacie z Księgowością, Dyrektorem Finansowym itp., czy taka kwota nie przekracza 10% dochodu firmy za dany rok obrotowy. Po pozytywnej weryfikacji dokonujecie przelewu na rachunek UKS Gedanensis

Uczniowski Klub Sportowy Gedanensis Gdańsk ul. Dworska 34  80-506 Gdańsk

62 1440 1345 0000 0000 0389 6862

Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe pożytku publicznego – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Podkreślamy, że darowizna może być dokonana wyłącznie w drodze przelewu bankowego!