Sprawozdanie finansowe 2015

Uczniowski Klub Sportowy „GEDANENSIS”

Gdańsk 

Sprawozdanie finansowe

za okres

od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015

Gdańsk, marzec 2016

Sprawozdanie składa się z:

I.                  Wprowadzenia

II.               Bilansu

III.            Rachunku wyników

IV.            Informacji dodatkowej

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa i siedziba, wskazanie właściwego sądu lub organu prowadzącego rejestr.

Uczniowski Klub Sportowy „Gedanensis”,

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dworskiej 34,

NIP  9570724509

REGON 191701208

Stowarzyszenie zarejestrowano 31 sierpnia 2012 r.  KRS 0000430795

Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego 31 sierpnia 2012 r.

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.

Czas działania UKS „Gedanensis” zgodnie ze statutem jest nie ograniczony.

 

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

 

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

 

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Określa się rok obrotowy i okres sprawozdawczy jako rok kalendarzowy.

Sprawozdanie finansowe UKS „Gedanensis”  zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 76 z późniejszymi zmianami) oraz §3 ust 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami prawa handlowego, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. 4 Nr 137 poz. 1539 z późniejszymi zmianami).

UKS prowadzi rachunek kosztów zarówno w układzie rodzajowym (zespół 4) jak i kalkulacyjnym (zespół 5). Koszty w układzie rodzajowym grupowane są na kontach zespołu „4” a następnie przenoszone wg. miejsca powstawania na koszty w zespole „5”. Koszty według miejsca powstawania poniesione w okresie sprawozdawczym rozliczamy w całości   w ciężar kont kosztu własnego sprzedaży.

UKS sporządza bilans i rachunek zysków i strat w wersji uproszczonej i nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

 IV.       Informacja dodatkowa

Nieobjęte bilansem oraz rachunkiem wyników wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności:

  1. 1.     UKS „Gedanensis” nie posiada środków trwałych i nie prowadzi ewidencji zapasów.
  1. 2.     Rozrachunki krajowe są wykazywane na dzień bilansowy według kwoty wymagającej zapłaty.
  1. 3.     UKS nie udzielał pożyczek, poręczeń ani świadczeń o podobnym charakterze.
  1. 4.     Na majątek Klubu 16043,17 zł składają się środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie pomniejszone o zobowiązania krótkoterminowe- wynoszące 1002,51zł.
  1. 5.     W 20145r w UKS nie było zatrudnionych pracowników na umowę o pracę.
  1. 6.     W UKS nie występuje pozycja rezerw.
  1. 7.     W UKS nie występuje pozycja rozliczeń międzyokresowych.
  1. 8.     Podatek dochodowy – zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992r. (Dz. U. z 1993 NR 106 poz. 482 z późniejszymi zmianami) dochody UKS „Gedanensis” wolne są od podatku dochodowego w części przeznaczonej na cele statutowe Klubu.
  1. 9.      Na przychody z działalności statutowej  43 909,70 zł składają się:

  6 318,00 zł         wpłaty składek członkowskich i wpisowe

  7 161,70 zł         wpłaty z tytułu 1% podatku

 3 280,00 zł         wpłaty uczestników na zajęcia szachowe prowadzone przez Klub

 12 650,00 zł        wpłaty własne uczestników na turnieje, zawody

 9 000,00 zł         dotacja  RWB-W/1724/BPS-RS/106/U.W.Bież./15

 4 500,00 zł         dotacja  RWB-W/4258/BPS-RS/259/U.W.Bież./15

 1 000,00 zł          darowizna

 

10. Na koszty realizacji zadań statutowych 36 933,03 zł wykazane na rachunku wyników składają się:

– Koszty bezpośrednio związane z realizacją zadań statutowych – 33 725,62 zł

– Koszty administracyjne  – 3 207,41 zł

                 w tym:

                                         – 147,00 zł opłaty bankowe

                                         – 3060,41 zł wynagrodzenia

11.  Dodatni wynik finansowy za 2015 rok w kwocie 6 976,67 zł po zatwierdzeniu sprawozdania pomniejszy  w 2016 roku fundusz statutowy, który obecnie wynosi 9 066,50 zł.

 

12. OPP – rozliczenie wpłat z tytułu 1% podatku, które w 2015 r wpłyneły na rachunek bankowy UKS „Gedanensis”

Przychody z tytułu 1% – 7 161,70 zł

z tego:

1 200,00 zł przeznaczono na dofinansowanie do udziału podczas eliminacji strefowych do Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików Władysławowo 19-26.09.2015 (Rachunek 140/2015)

2 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wyjazdu szkoleniowego – Wieżyca (Faktura 02/10/2015)

1 500,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wyjazdu szkoleniowego – Wieżyca (Faktura 02/10/2015)

Pozostałą kwotę 2 461,70 zł przesunieto na dofinansowanie uczestnictwa w turniejach szachowych w 2016 r.