Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu UKS Gedanensis Gdańsk

Walne Zebranie Sprawozdawcze Uczniowskiego Klubu Sportowego Gedanensis Gdańsk odbędzie się w piątek 21 marca 2014r. o godzinie 17.15 w I terminie oraz o godzinie 17.30 w II terminie w Gdańsku w Szkole Gedanensis ul. Dworska 34.

PORZĄDEK OBRAD

  

  I część organizacyjna

 

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

  2. Przywitanie członków Klubu przez Prezesa.

  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta Zebrania

  4. Zatwierdzenie “Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia”.

  5. Zatwierdzenie “Porządku obrad”.

  6. Wybór Komisji: Mandatowej i Skrutacyjnej.

  7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

 

II część informacyjna

 

  8. Prezentacja sprawozdania z działalności Klubu w roku 2013 i sprawozdania finansowego.

  9. Dyskusja nad sprawozdaniem.

  10. Głosowanie nad uchwałą o przyjęciu sprawozdania z działalności.

  11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

  12. Podjęcie uchwały o przekazaniu nadwyżki finansowej na cele statutowe.

  13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi.

  14. Wolne wnioski.

  15. Zakończenie Walnego Zebrania.